REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MYOVU

Zanim zostaniesz Użytkowniczką aplikacji MY OVU prosimy abyś uważnie zapoznała się z naszym Regulaminem i Polityką Prywatności, które określają zasady korzystania z Aplikacji. Wymagane jest ich zaakceptowanie w procesie Rejestracji.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji MY OVU i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz. U. 2020 r. poz 344. z późn. zm.).
1.2. Właścicielem i operatorem aplikacji jest MY OVU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Al. Tadeusza Kościuszki 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911309, NIP 6342999145, REGON 389450173, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł

2. DEFINICJE

2.1. Użyte w niniejszym regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
2.1.1. Aplikacja – aplikacja MY OVU, która jest narzędziem do monitoringu płodności. Aplikacja służy do bezprzewodowego przekazywania i przechowywania danych pomiarowych podstawowej temperatury ciała z nocy;
2.1.2. Konto – cześć Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Użytkownikom;
2.1.3. Profil – profil stworzony przez Klienta w Aplikacji, umożliwiający identyfikację Użytkownika;
2.1.4. Regulamin – niniejszy regulamin;
2.1.5. Rejestracja – proces umożliwiający założenie Konta w Aplikacji, którego obligatoryjnym elementem jest akceptacja Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe ukończenie Rejestracji;
2.1.6. Operator - MY OVU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Al. Tadeusza Kościuszki 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911309, NIP 6342999145, REGON 389450173, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł;
2.1.7. Termometr – termometr owulacyjny MY OVU w postaci elastycznego krążka wykonanego z silikonu medycznego przeznaczony do automatycznego mierzenia podstawowej temperatury ciała osiąganej podczas głębokiego spoczynku, będący wyrobem medycznym dostępnym bez recepty, którego producentem jest Operator;
2.1.8. Umowa o Korzystanie z Aplikacji – umowa między Operatorem a Użytkownikiem, zawierana w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora Usługi na rzecz Użytkownika;
2.1.9. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora usługi związane z funkcjonowaniem Aplikacji;
2.1.10. Użytkownik - osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Aplikacji w celu korzystania z Usługi.

3. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE USŁUG MEDYCZNYCH

3.1. CELEM APLIKACJI ORAZ TERMOMETRU JEST WSPARCIE KOBIET W OBSERWACJI CYKLU MIESIĄCZKOWEGO. APLIKACJA ANI TERMOMETR NIE MAJĄ NA CELU ZASTĄPIENIA PROFESJONALNEJ PORADY LUB DIAGNOZY LEKARSKIEJ, LECZENIA I TERAPII JAKICHKOLWIEK SCHORZEŃ, ANI SŁUŻENIA JAKO METODA ZAPOBIEGANIA CIĄŻY LUB ANTYKONCEPCJI. PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB DZIAŁAŃ MOGĄCYCH WPŁYWAĆ NA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO TWOJE, TWOJEJ RODZINY LUB PŁODU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LICENCJONOWANYM LEKARZEM LUB INNYM WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA. NIGDY NIE LEKCEWAŻ PROFESJONALNEJ PORADY LEKARSKIEJ ANI NIE ZWLEKAJ Z UZYSKANIEM JEJ ZE WZGLĘDU NA INFORMACJE UZYSKANE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI. ZAWSZE KONSULTUJ SIĘ ZE SWOIM LEKARZEM W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH SWOJEGO STANU ZDROWIA LUB W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA WSZELKICH ZMIAN SWOJEGO STANU ZDROWIA. W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ NATYCHMIAST ZADZWOŃ NA POGOTOWIE LUB UDAJ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO CZYNNEGO ODDZIAŁU POGOTOWIA RATUNKOWEGO.
3.2. APLIKACJA ORAZ TERMOMETR STANOWIĄ JEDYNIE SPOSÓB OBSERWACJI CYKLU MIESIĄCZKOWEGO Z PREDYKCJAMI BAZUJACYMI NA ODPOWIEDNIM ALGORYTMIE. OPERATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CIĄŻE LUB BRAK CIĄŻY U UŻYTKOWNICZKI. NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOŻE POWODOWAĆ PODAWANIE PRZEZ NIĄ BŁEDNYCH DANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU GDY WPISANO W NIEJ NIEWŁAŚCIWE DANE WEJŚCIOWE LUB DOKONANO BŁĘDNEGO POMIARU ZA POMOCĄ TERMOMETRU.

4. WARUNKI TECHNICZNE FUNKCJONOWANIA APLIKACJI

4.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga urządzenia mobilnego z aktualnym systemem Android lub iOS. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialności powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz dostęp do Internetu, w celu pobrania Aplikacji. Koszty zakupu urządzenia mobilnego oraz koszty połączenia z Internetem ponosi w całości Użytkownik.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5.1. W celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji należy pobrać Aplikację na urządzenie mobilne z serwisów AppStore lub Google Play. Zarówno pobranie jak i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
5.2. Aplikacja może działać samodzielnie lub w połączeniu z Termometrem.
5.3. W celu skorzystania z Aplikacji należy dokonać Rejestracji celem założenia Konta. Rejestracji można dokonać na trzy sposoby: poprzez podanie adresu email, za pośrednictwem konta Google lub Apple ID. W ramach Rejestracji Użytkownik podaje dowolnie dobraną nazwę użytkownika oraz hasło. Po wpisaniu danych Użytkownik otrzyma na adres email kod potwierdzający logowanie, który należy wpisać w Aplikacji.
5.4. W ramach Rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie Profilu poprzez odpowiedź na kilka pytań. Podanie odpowiedzi jest dobrowolne.
5.5. Dokonując Rejestracji Użytkownik:
5.5.1. oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, którą znaleźć można pod następującym linkiem: [https://my-ovu.com/pl/polityka_prywatnosci];
5.5.2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jej danych osobowych, obecnie i w przyszłości, o ile będą one zbierane przez Operatora w celu świadczenia Usług dostępnych w ramach Aplikacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu przez Operatora.

6. UMOWA O KORZYSTANIE Z APLIKACJI. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE

6.1. Operator udziela Użytkownikom dostępu do Aplikacji w celu korzystania z jej funkcjonalności. Zawarcie Umowy o Korzystani z Aplikacji następuje między Operatorem a Użytkownikiem w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji.
6.2. Operator z tytułu korzystania a Aplikacji nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat.
6.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji po skutecznej Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
6.4. Operator w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji udziela Użytkownikom nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z Aplikacji („Licencja”). Licencja uprawnia Użytkowników wyłącznie do zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej instalację na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, poza wyraźnie wskazanymi w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Aplikacji. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszego punktu może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Operatora do Aplikacji oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
6.5. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, teksty, oprogramowania, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępnione w Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej.
6.6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Aplikacji w terminie 15 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Odstąpienie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika do Operatora oświadczenia o odstąpieniu (i) mailowo na adres email: [office@my-ovu.com] lub (ii) listownie na adres korespondencyjny Operatora. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6.7. Użytkownik może wypowiedzieć Umowy o Korzystanie z Aplikacji bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, mailowo na następujący adres email Operatora: [office@my-ovu.com].
6.8. W przypadku, o którym mowa poniżej w punkcie 7.5 Operator uprawniony jest do wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy o Korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie w tym trybie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Operatora do Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika w Aplikacji.

7. DANE UŻYTKOWNIKÓW. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

7.1. W procesie Rejestracji wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Aplikacji.
7.2. Wszelkie dane i informacji udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie.
7.3. Podając jeden adres e-mail Użytkownik może założyć tylko jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail Operatorowi przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
7.4. Użytkownik zobowiązuje się do:
7.4.1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
7.4.2. wprowadzania do Aplikacji danych, do których jest uprawniony, w sposób nienaruszający praw osób trzecich;
7.4.3. niedostarczania w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym;
7.4.4. korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego;
7.4.5. przestrzegania zakazu kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub reprodukowania całości lub części Aplikacji, w sposób innych niż zgody z Licencją;
7.4.6. niemodyfikowania Aplikacji, nie dokonywać inżynierii odwrotnej w odniesieniu do Aplikacji, niedekompilowania ani niedemontowania Aplikacji;
7.4.7. niekopiowania, nieadaptowania, niezmieniania, niemodyfikowania, nietłumaczenia Aplikacji ani nietworzenia produktów pochodnych na bazie Aplikacji bez pisemnego upoważnienia Operatora;
7.4.8. nieobchodzenia ani nieblokowania żadnych funkcji lub środków technicznych w Aplikacji służących ochronie praw własności intelektualnej;
7.4.9. niekorzystania z Aplikacji z zamiarem użycia lub w związku z używaniem urządzeń, programów lub usług służących obchodzeniu zabezpieczeń technicznych kontrolujących dostęp do lub chroniących prawa do treści i innych utworów chronionych prawem autorskim bez względu na jurysdykcję;
7.4.10. nieużywania ani nieuruchamiania Aplikacji w celu kompilacji danych w sposób wykorzystywany lub możliwy do wykorzystania przez konkurencyjny produkt lub usługę;
7.4.11. niezakładania więcej niż jednego Konta;
7.4.12. nieudostępniania osobom trzecim dostępu do Konta lub Profilu (za poufność i bezpieczeństwo Konta oraz Profilu, w tym zachowanie w tajemnicy danych niezbędnych do logowania, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik);
7.4.13. niezwłocznego informowania Operatora o bezprawnym wykorzystaniu Konta przez osoby trzecie;
7.4.14. niezwłocznego informowania Operatora, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec Użytkownika roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji;
7.5. W przypadku naruszenia przez Użytkowników obowiązków, o których mowa w punkcie 7.4. powyżej, Operator uprawniony jest do: (i) czasowego zablokowania Konta Użytkownika; (ii) trwałego usunięcia Konta Użytkownika; (iii) wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym, wedle uznania Operatora.
7.6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Profilu oraz w Aplikacji.
7.7. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji należy udostępnienie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Konta lub Profilu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszystkich uzasadnionych kroków w celu zabezpieczenia Konta, aby żadna nieupoważniona osoba nie miała dostępu do haseł czy Konta Użytkownika w Aplikacji. Użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za: (I) nadzór nad rozpowszechnianiem i wykorzystaniem danych do logowania, nazwy użytkownika i haseł; (II) upoważnianie, monitorowanie i kontrolę dostępu do Konta i hasła Użytkownika w Aplikacji oraz do korzystania z Konta i hasła Użytkownika w Aplikacji; (III) niezwłoczne poinformowanie Operatora, jeśli Użytkownik uważa, że jego Konto lub hasło zostało przechwycone, lub jeśli istnieje jakikolwiek inny powód Użytkownika potrzeby dezaktywowania hasła. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Aplikacja i Konto zostały zaprojektowane i przeznaczone do indywidualnego użytku osobistego oraz że nie należy udostępniać danych swojego Konta i/lub hasła innym osobom.

8. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

8.1. Operator zastrzega, że:
8.1.1. Usługa świadczona za pośrednictwem Aplikacji nie stanowi porady lekarskiej i nie może zastępować zasięgania przez Użytkownika konsultacji medycznych oraz poddawania się badaniom bądź terapii, stosownie do stanu zdrowia i potrzeb Użytkownika;
8.1.2. narzędzia oferowane w ramach Aplikacji stanowią pomoc w zakresie analizy cyklu miesięcznego Użytkowniczek, jednak korzystanie z Aplikacji nie gwarantuje ani zajścia w ciążę ani zapobiegnięciu zajścia w ciążę;
8.1.3. Aplikacja może być stosowana jako wsparcie w naturalnych metodach antykoncepcji, ich stosowanie dla określania niskiego prawdopodobieństwa zajścia w ciążę w określonych dniach cyklu miesięcznego, przy czym Aplikacja sama w sobie nie stanowi metody antykoncepcyjnej i nie daje gwarancji nie zajścia w ciążę.
8.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
8.2.1. Autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników;
8.2.2. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
8.2.3. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Operator;
8.2.4. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
8.2.5. szkody spowodowane korzystaniem z Aplikacji w sposób niezgody z jej przeznaczeniem, Regulaminem bądź przepisami prawa, w tym w szczególności w związku z udostępnianiem przez Użytkownika informacji pozwalających na zidentyfikowanie jego tożsamości przez osoby trzecie;
8.2.6. szkody wynikłe w przypadku udostępnienia przez Użytkownika hasła lub Konta osobom trzecim.
8.3. Operator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji.
8.4. Operator, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
8.4.1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnych charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;
8.4.2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnych charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
8.4.3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnych charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA APLIKACJI

9.1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez stosowne zawiadomienie Operatora.
9.2. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [office@my-ovu.com]
9.3. Operator zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
9.4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9.5. Odpowiedź na reklamację wysłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
10.2. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej: [https://my-ovu.com/pl/regulamin]
10.3. O zmianach Regulaminu Operator zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika.
10.4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądań usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej, w terminie 15 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany bez zastrzeżeń.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU APLIKACJI MYOVU

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Korzystanie z Aplikacji